„ЗАНЕКС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” EООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-4445 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 17.07.2020 г. до 17.10.2020 г.