„ЗАНЕКС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” EООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-4445 по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално...