УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

Управлението на общите части в жилищни комплекси от затворен тип се урежда в писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти (чл. 2 от ЗУЕС).

Договорът се вписва в Агенция по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е правопоставим на неговите следващи обитатели.

Най-общо услугите по поддръжка и управление на жилищни комплекси от затворен тип включват:

 • цялостна организация на управлението и поддръжката и оперативен мениджмънт;
 • организиране на контролно-пропусквателния режим и охрана;
 • контрол върху реда и сигурността на територията на комплекса;
 • почистване на общите части;
 • снегопочистване на алеи, гаражи и околоблокови пространства през зимния сезон;
 • поддръжка на зелените площи;
 • почистване и поддръжка на басейни;
 • управление на финансите;
 • техническа поддръжка и контрол върху безпроблемната експлоатация на съоръженията в комплекса;
 • организиране на текущи и аварийни ремонти;
 • застраховка на общите части в случай на бедствия, аварии, вандализъм, пожар и др. /по желание/;
 • дезинсекция, дератизация и дезакаризация – обработка против насекоми и вредители;
 • управление отдаването под наем и/или стопанисването на общи за комплекса обекти – фитнес, спа комплекс, магазини и др.

Според нуждите и характеристиките на всеки отделен комплекс се изготвя се индивидуален проект за неговото управление и поддръжка.