УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

 

     Управлението на общите части в жилищни комплекси от затворен тип се урежда в писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти (чл. 2 от ЗУЕС).     

     Договорът се вписва в Агенция по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е правопоставим на неговите следващи обитатели.

 

     Най-общо услугите по поддръжка и управление на жилищни комплекси от затворен тип включват: 

 •           - цялостна организация на управлението и поддръжката и оперативен мениджмънт;

 •           - организиране на контролно-пропусквателния режим и охрана;

 •           - контрол върху реда и сигурността на територията на комплекса;

 •           - почистване на общите части;

 •           - снегопочистване на алеи, гаражи и околоблокови пространства през зимния сезон;        

 •           - поддръжка на зелените площи;  

 •           - почистване и поддръжка на басейни;

 •           - управление на финансите;

 •           - техническа поддръжка и контрол върху безпроблемната експлоатация на съоръженията в комплекса;

 •           - организиране на текущи и аварийни ремонти;

 •           - застраховка на общите части в случай на бедствия, аварии, вандализъм, пожар и др. /по желание/;

 •           - дезинсекция, дератизация и дезакаризация – обработка против насекоми и вредители;

 •           - управление отдаването под наем и/или стопанисването на общи за комплекса обекти - фитнес, спа комплекс, магазини и др.

 

      Според нуждите и характеристиките на всеки отделен комплекс се изготвя се индивидуален проект за неговото управление и поддръжка.

 

 

 

 

 

Нагоре

zanex.org  All Rights Reserved